SHD

Childrens’ wardrobe
Size:
600х350х1350 mm (2-секц.)(ШД-2) – $49,00
900х350х1350 mm (3-секц.)(ШД-3) – $66,94
1200х350х1350 mm (4-секц.)(ШД-4) – $100,00
1500х350х1350 mm (5-секц.)(ШД-5) – $117,23